Vouchery w hotelu - od stycznia 2019

Istnieje aktualizacja sprawdź tutaj...

Za chwilę zmienia sie ustawa o VAT. Zmiany są zapowiadane już od 1 stycznia i dotyczą min. voucherów, które są wystawiane przez hotele. Co czeka nas nowego? Poniżej przedstawiamy opis zmian w 2 wersjach różniących się sposobem prezentacji… Każdy może wybrać sobie wersję, którą się łatwiej czyta.

Dla managerów:

Najważniejsze są 3 elementy:

 • vouchery to bony, które dają możliwość zakupu (samodzielnie), a nie zniżki przy zakupie i płatności innymi środkami (gotówka, przelew) rozdzielono je na : bony (vouchery) jednego przeznaczenia (SPV - Single Purpose Voucher) - ze znaną już przy sprzedaży stawce VAT i bony różnego przeznaczenia (MPV - Multi Purpose Voucher) - gdzie nie wiemy, jak zostaną wykorzystane ( np. usługi hotelowe, spa, restauracja). I oczywiście stawki vat mogą być różne. Voucher taki musi posiadać termin ważności.
 • vouchery SPV

  Bony SPV są od samego początku traktowane jako sprzedaż (towarów lub usług) i są oczywiście odpowiednio opodatkowane…. Nie ma tu znaczenia czy i kiedy zostaną wykorzystane. Dlatego podatek vat zapłacimy sprzedając bon klientowi. Nieważne, czy gość wykorzysta bon, czy nie… Zostaje on opodatkowany już w momencie przekazania, tak jak każdy inny towar/usługa.
 • vouchery MPV

  Bony MPV są traktowane zupełnie inaczej. W momencie przekazania klientowi vouchera… nie powstaje obowiązek podatkowy, co jest o tyle oczywiste, że nie wiemy nigdy za co (z jaką stawką vat) nasz gość zapłaci. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie gdy nasz gość płaci voucherem. Wtedy też wiemy dokładnie jaka stawka vat obciąża nasz voucher. Co stanie się, jeśli gość nie wykorzysta zakupionego voucher do terminu wygaśnięcia? Zostanie on potraktowany jak sprzedaż z datą wygaśnięcia i przy podstawowej stawce vat - na dziś 23%.

Która opcja będzie lepsza dla naszego hotelu? Każdy musi wybrać sam, choć oczywiście wykorzystanie voucherów MPV wydaje się być atrakcyjniejsze dla sprzedawcy - przy wpływie gotówki już w dniu przekazania vouchera gościowi, obowiązek podatkowy może powstać np. rok później.

Powyższe zasady dotyczyć będą tylko voucherów wystawionych po 1 stycznia 2019.

Dla księgowych:

Definicje:

Dodanie w art. 2 pkt 38-42, w których zawarto definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia, bonu różnego przeznaczenia, emisji bonu oraz transferu bonu.

 • Odróżnienie bonu od instrumentu płatniczego.
 • Nie będą uznane za bony na towary/usługi bony dające prawo do zniżki przy zakupie towarów lub usług, ale niedające mu prawa do otrzymania takich towarów lub usług.
 • Emisja bonu to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu.
 • Transfer bonu - emisja bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji. • Bon jednego przeznaczenia (SPV) to bon, dla którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, oraz kwota należnego VAT z tytułu dostawy tych towarów/świadczenia usług są znane w chwili emisji tego bonu
 • Bon różnego przeznaczenia (MPV) - bon inny niż bon jednego przeznaczenia.
 • Przepisy wprowadzane projektowaną ustawą nie znajdą zastosowania do bonów wyemitowanych przed 1 stycznia 2019

Transfer bonu SPV dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Emitent bonu SPV ma obowiązek zapłaty podatku VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, tak jakby towary/usługi objęte bonem zostały dostarczone/wykonane. Takie same zasady dotyczą dystrybutorów, którzy w imieniu własnym i na rachunek własny sprzedają (odsprzedają) bony SPV. Faktyczne przekazanie towarów/wyświadczenie usługi, przy skorzystaniu z bonu SPV, nie jest uważane za czynność autonomiczną.

Podstawa opodatkowania z tytułu sprzedaży bonów SPV przez emitenta i dystrybutora działającego w imieniu własnym określana jest zgodnie art. 29a ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania transferu bonu SPV. Transfer bonu SPV przez dystrybutora działającego w imieniu innego podatnika (emitenta) - dystrybutor realizuje usługę dystrybucji na rzecz emitenta. Wynagrodzenie dystrybutora podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Faktyczne przekazanie towarów/świadczenie usług dokonane w zamian za bon MPV przyjmowany przez dostawcę/usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przekazanie bonu MPV nie będzie rodziło skutków dla VAT. Gdy transferu bonu MPV dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można wskazać np. usługi dystrybucji lub promocji dotyczące tego bonu. Usługi te będą opodatkowane na ogólnych zasadach.

Transfer bonu MPV przez dystrybutora w imieniu i na rzecz emitenta – dystrybutor świadczy opodatkowaną podatkiem VAT usługę dystrybucji na rzecz emitenta Podstawa opodatkowania równa wynagrodzeniu płaconemu za ten bon przez konsumenta, pomniejszone o kwotę podatku VAT - płatność w całości za pomocą bonu MPV. Podstawa opodatkowania jest równa części wynagrodzenia zapłaconego za ten bon (pomniejszonej o VAT) lub odpowiedniej części wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub powiązanej dokumentacji pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami/świadczonymi usługami – płatność w części za pomocą bonu. Gdy wartość dostarczonych towarów/świadczonych usług przewyższa wartość realizowanego bonu MPV i w pozostałej części jest regulowana np. forma pieniężna. Do różnicy stosuje się zasady ogólne z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Brak realizacji bonów SPV i MPV

 • Jeśli konsument w terminie ważności bonu nie skorzysta z bonu, zwykle bon taki traci swoją ważność.
 • Każdy transfer bonu SPV uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy, i nie zmienia tego okoliczność, że konsument nie zrealizował bonu SPV.
 • Jeżeli emitent bonu SPV przyjmuje niewykorzystany bon SPV z powrotem i zwraca konsumentowi pieniądze – może on dokonać odpowiedniej korekty należnego podatku VAT.
 • W przypadku niewykorzystania bonu MPV nie dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy – gdyż przy jego zakupie nie jest naliczany VAT.
 • Do wynagrodzenia zatrzymanego z tytułu niewykorzystanego bonu MPV można przypisać świadczenie w postaci gotowości do realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług (spełnione są warunki jej uznania jako odpłatnej, a tym samym podlegającej opodatkowaniu). »Usługa gotowości do realizacji bonu zostanie uznana za wykonaną z chwilą upływu terminu ważności bonu różnego przeznaczenia. Wyłączenie opodatkowania zaliczki.
 • Podstawa opodatkowania z tytułu usługi gotowości do realizacji dostawy towarów/ świadczenia usług jest równa wynagrodzeniu zapłaconemu za bon, pomniejszonemu o kwotę podatku lub wartości pieniężnej wskazanej na bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku.

voucher podatkowanie, voucher w hotelu 2018, voucher rozliczenie, strony rezerwacyjne